Информация

Екологични клоновеЕкология: Три основни направления на обучение

въведение

Изследването на екологията може да бъде разделено на няколко клона (области). Трите основни клона на тази наука са: Автоекология, Синекология и Демоекология. Разделението на екологията в тези три основни направления на изследване е направено от ботаника Карл Шротер в началото на ХХ век.

ОСНОВНИТЕ ЕКОЛОГИЯ И ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Екология

Проучва видовете от връзките им с околната среда. Тоест, как всеки вид (животно или растение) реагира отделно на определени фактори на околната среда (климат, растителност, релеф и др.). Това е класическият научен отрасъл и в момента е последван от малко учени.

synecology

Известна още като общностна екология, тя е фокусирана върху изследването на общностите на живите същества. Синекологията се фокусира върху разпределението на популациите, техните екологични взаимоотношения, демографията, разселването и количествата. Синекологията също изследва структурите на хранителната верига, екологичните последователности и взаимовръзките между хищници и плячка.

Demoecologia

Известна също като Популационна динамика или Популационна екология, тя изучава всяка популация поотделно.